dilluns, 29 de desembre del 2014

Cap de Judes!

Parèmia: Cap de Judes! interj. fig.

Nota: Documentat a Bofarull (1995).