dilluns, 30 de juliol del 2012

A qui donació en vida faça, que li esclafen el cap amb una maça

Parèmia: A qui donació en vida faça, que li esclafen el cap amb una maça - refr.

Castellà: A quien reparte sus bienes antes de la muerte, agarra una estaca y pégale en la cabeza [ES].

Sinònims: Veg. Al qui sigui boig (o Qui fa donació) com en Rabassa, que li piquin el cap amb una maça.

Nota: Documentat a Martí i Adell (1987), com a Els interessos, els negocis i l'administració. A l'edició en paper consta, per error (com em va fer veure Eugeni S. Reig)  'testament' en lloc de 'donació', empès per un error que s'arrossega en alguns reculls anteriors i al qual no vaig dedicar tota la atenció que requeria.

Localització: Es diu al País Valencià.