dilluns, 16 de febrer del 2015

Cap de pardals (o de pardalets)

Parèmia: Cap de pardals (o de pardalets) - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap boig.

Localització: És d'abast general.